r5266: *** empty log message ***
[kmrcl.git] / listener.lisp
1 ;;;; -*- Mode: Lisp; Syntax: ANSI-Common-Lisp; Base: 10; Package: modlisp -*-
2 ;;;; *************************************************************************
3 ;;;; FILE IDENTIFICATION
4 ;;;;
5 ;;;; Name:          listener.lisp
6 ;;;; Purpose:       Listener and worker processes
7 ;;;; Programmer:    Kevin M. Rosenberg
8 ;;;; Date Started:  Dec 2002
9 ;;;;
10 ;;;; $Id: listener.lisp,v 1.2 2003/07/09 22:12:52 kevin Exp $
11 ;;;; *************************************************************************
12
13 (in-package #:kmrcl)
14
15 ;;; Variables and data structures for Listener
16
17 (defvar *listener-count* 0
18   "used to name listeners")
19
20 (defvar *worker-count* 0
21   "used to name workers")
22
23 (defvar *active-listeners* nil
24     "List of active listeners")
25
26 (defclass listener ()
27   ((port :initarg :port :accessor port) 
28    (function :initarg :function :accessor listener-function
29              :initform nil)
30    (function-args :initarg :function-args :accessor function-args
31                   :initform nil)
32    (process :initarg :process :accessor process)
33    (socket :initarg :socket :accessor socket)
34    (workers :initform nil :accessor workers
35             :documentation "list of worker threads")
36    (name :initform "" :accessor name :initarg :name)
37    (base-name :initform "listener" :accessor base-name :initarg :base-name)
38    (wait :initform nil :accessor wait :initarg :wait)
39    (catch-errors :initform nil :accessor catch-errors :initarg :catch-errors)
40    (format :initform :text :accessor listener-format :initarg :format)))
41
42 (defclass worker ()
43   ((listener :initarg :listener :accessor listener :initform nil)
44    (connection :initarg :connection :accessor connection :initform nil)
45    (name :initarg :name :accessor name :initform nil)
46    (thread-fun :initarg :thread-fun :accessor thread-fun :initform nil)
47    (process :initarg :process :accessor process :initform nil)))
48
49 (defmethod print-object ((obj listener) s)
50   (print-unreadable-object (obj s :type t :identity nil)
51     (format s "port ~A" (port obj))))
52
53 (defmethod print-object ((obj worker) s)
54   (print-unreadable-object (obj s :type t :identity nil)
55     (format s "port ~A" (port (listener obj)))))
56   
57 ;; High-level API
58
59 (defun init/listener (listener state)
60   (check-type listener listener)
61   (case state
62     (:start
63      (when (member listener *active-listeners*)
64        (warn "~&listener already started")
65        (return-from init/listener listener))
66      (handler-case
67          (progn
68            (setf (name listener) (next-server-name (base-name listener)))
69            (make-socket-server listener))
70        (error (e)
71          (format t "~&Error while trying to start listener~&  ~A" e)
72          (decf *listener-count*)
73          nil)
74        (:no-error (res)
75          (declare (ignore res))
76          (push listener *active-listeners*)
77          listener)))
78     (:stop
79      (unless (member listener *active-listeners*)
80        (warn "~&listener is not in active list")
81        (return-from init/listener listener))
82      (dolist (worker (workers listener))
83        (close-active-socket (connection worker))
84        (destroy-process (process worker))
85        (setf (connection worker) nil)
86        (setf (process worker) nil))
87      (setf (workers listener) nil)
88      (with-slots (process socket) listener
89        (errorset (close-passive-socket socket) t)
90        (errorset (destroy-process process) t)
91        (setf process nil)
92        (setf socket nil))
93      (setq *active-listeners* (remove listener *active-listeners*)))
94     (:restart
95      (init/listener listener :stop)
96      (init/listener listener :start))))
97
98 (defun stop-all/listener ()
99   (dolist (listener *active-listeners*)
100     (ignore-errors
101        (init/listener listener :stop))))
102
103 ;; Low-level functions
104
105 (defun next-server-name (base-name)
106   (format nil "~A-socket-server-~D" base-name (incf *listener-count*))) 
107
108 (defun next-worker-name (base-name)
109   (format nil "~A-worker-~D" base-name (incf *worker-count*)))
110
111 (defun make-socket-server (listener)
112   (setf (socket listener) (create-inet-listener
113                            (port listener)
114                            :format (listener-format listener)))
115   (setf (process listener) (make-process
116                             (name listener)
117                             #'(lambda () (start-socket-server listener))))
118   listener)
119
120
121 (defmethod initialize-instance :after
122     ((self worker) &key listener connection name &allow-other-keys)
123   (unless connection
124     (error "connection not provided to modlisp-worker"))
125   (setf (slot-value self 'listener) listener)
126   (setf (slot-value self 'name) name)
127   (setf (slot-value self 'connection) connection)
128   (setf (slot-value self 'thread-fun)
129         #'(lambda ()
130             (unwind-protect
131                 (if (catch-errors listener)
132                     (handler-case
133                         (apply (listener-function listener)
134                                connection
135                                (function-args listener))
136                       (error (e)
137                         (cmsg "Error ~A [~A]" e name)))
138                   (apply (listener-function listener)
139                          connection
140                          (function-args listener)))
141           (progn
142             (errorset (close-active-socket connection) nil)
143             (cmsg-c :threads "~A ended" name)
144             (setf (workers listener)
145                   (remove self (workers listener))))))))
146
147 (defun start-socket-server (listener)
148   (unwind-protect
149       (loop 
150        (let ((connection (accept-tcp-connection (socket listener))))
151          (if (wait listener)
152              (unwind-protect
153                   (apply (listener-function listener)
154                          connection
155                          (function-args listener))
156                (errorset (close connection) nil))
157              (let ((worker (make-instance 'worker :listener listener
158                                           :connection connection
159                                           :name (next-worker-name
160                                                  (base-name listener)))))
161               (setf (process worker)
162                 (make-process (name worker) (thread-fun worker)))
163               (push worker (workers listener))))))
164     (errorset (close-passive-socket (socket listener)) nil)))